Ochrana osobních údajů e-shopu www.uvgely-laraprofinails.eu

 

Michaela Bičová, provozovatel e-shopu www.uvgely-laraprofinails.eu, jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Zákazníka (definice Zákazníka uvedena níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. i zpracování Osobních údajů postupujeme v souladu s následujícími právními předpisy:

  · Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,

  · Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)

  · Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.

  · Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

 2. Zákazník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od správce zboží a služby.

 3. Správce provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi.

  V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:

  · v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Správce, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy se Správcem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;

  · za účelem/účely uvedenými níže v čl. 2

 

Článek 2

Účel a doba zpracování Osobních údajů

Správce zpracovává tyto Osobní údaje:

1. jméno, příjmení

2. dodací adresa, fakturační adresa

3. e-mailová adresa

4. telefon

5. IČ, DIČ


 

pro následující účely:

 1. plnění smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Správcem a Zákazníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu;

 2. splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.)

  a) daňový doklad bude uchován 5 let od ukončení smlouvy, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Správcem a Zákazníkem.

  b) plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu záruční doby na zboží (zpravidla 2 roky).

 3. Oprávněné zájmy Správce, ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce: účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na dobu trvání záruky na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.

 4. Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních dajů umoňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

 

Článek 3

Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 1. Pokud Zákazník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu se Správcem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Správce.

 2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku 2. Správce Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

 3. Zákazník je povinen Správci poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Zákazník. Správce za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

 4. Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

 5. Správce je oprávněn předat osobní údaje Zákazníka třetím osobám, a to za následujícími účely: doručení zboží prostřednictvím České pošty nebo zásilkovny.

 

Článek 4

Práva Zákazníka související se zpracováváním

 1. Práva Zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

  a) požadovat od Správce přístup k jeho Osobním údajům;

  b) na opravu poskytnutých Osobních údajů;

  c) na výmaz poskytnutých Osobních údajů;

  d) na omezení zpracování Osobních údajů;

  e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  f) Právo na přenos osobních údajů na jiného správce

  g) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 2. Zákazník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy laraprofinails@seznam.cz.

 3. Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. 2, odst. 1, 2 a 3.

 4. V případě, že by se Zákazník domníval, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  a) požádat Správce o vysvětlení, a to e-mailem na adresu laraprofinails@seznam.cz.

  b) vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu laraprofinails@seznam.cz. , aby Správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje Zákazníka. Nevyhoví-li Správce námitce, má Zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 5. Uplatní-li Zákazník právo dle tohoto článku, je Správce povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti Správcem.

 6. Pokud Zákazník uplatní některé z práv z tohoto článku, odstavec 1, má Správce právo žádat prokázání totožnosti Zákazníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné emailové adresy, má Správce právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku 4, odstavec 1 přijata.

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Zákazníkem a Správcem jsou příslušné české soudy.

 2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018